قسمت سوم-فصل اول- ganga aarati در هند!!!

موتورسواری به لکنو – قلب و پایتخت اوتار پرادش. بزرگراه های خسته کننده ، ساختمانهای زرق و برق دار و روغن زدن به زنجیر ها این قسمت است. دور دوم سفر به سمت میانمار و فراتر از آن!