آسیب های سطحی تایر موتور سیکلت

آسیب های سطحی تایر موتور سیکلت سطح خارجی (عاج) تایر و اطراف آن را برای وجود هرگونه ترک خوردگی یا آسیب دیدگی بررسی کنید. •